ครั้งที่  วัน  เรื่อง  วิทยากร หมายเหตุ  
1 จ. 13 ก.ย. 56 การเขียนตำรา ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
ผศ.พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว
อ.พรชัย เสมแจ้ง
 
  ศ. 13 ธ.ค. 56การตีพิมพ์ผลงานวิชาการดร.นิตนา ฐานิตธนกร
ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี
 ภาพบรรยากาศ
   พ. 18 ธ.ค. 56 การประยุกต์ใช้ Google Sites
ในการเรียนการสอน
อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์  
  อ. 11 มี.ค. 57 Community-Based Research
(CBR)
ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย
Ċ
business,
Apr 24, 2014, 2:23 AM
Ċ
business,
Mar 16, 2014, 7:50 PM